Obchodní podmínky

EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.           Základní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www.adori.cz (dále jen „internetový obchod) (dále jen „prodávající“),

jenž je provozován společností:

 

Doctimo s.r.o.  IČ:06163807

sídlem: Harlacherova 3319/4, 106 00 Praha 10,

Spisová značka C 276582 , Městský soud v Praze

jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

E-mail: sperky@adori.cz

 

upravují podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník),

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo

na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou

nepodnikající fyzickou osobou (spotřebitel) (dále jen „kupující“)

prostřednictvím e-shopu prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky).

 

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v

kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před

ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek

jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

2.           Informace o zboží a cenách

2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu, a tyto ceny jsou kupními cenami  za uvedené zboží  Tyto ceny neobsahují další cenové položky související s dopravou zboží, balným, pojištěním zboží při přepravě aj.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenska či ostatních států Evropské Unie.

2.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

 

3.           OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Na základě objednávky kupujícího, učiněné prostřednictvím e-shopu, se prodávající zavazuje dodat zboží, které si kupující objednal, a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží za plnou sjednanou cenu zaplatit a zboží převzít.

3.2 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetových obchodů je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3.3 Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který se považuje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká potvrzením objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího kupujícímu, což bude učiněno e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího; k danému okamžiku tedy dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně kupujícím objednaného zboží, jejímž předmětem je povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za objednané zboží a povinnost prodávajícího dodat kupujícímu jim objednané a zaplacené zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dle smlouvy zaplacením celé kupní ceny prodávajícímu a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

3.5 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.6 Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně prostřednictvím e-mailu. Výjimku tvoří šperky zakázkové výroby, šperky s obvodem na míru, šperky s gravírováním a šperky z příplatkového materiálu (diamant), jejiž objednávku nelze zrušit po započetí výroby. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s prodávajícím.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9 Kupující bere na vědomí, že v případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.10 Kupující je oprávněn v e-shopu nakupovat na základě registrace, nebo po vyplnění fakturačních údajů v objednávkovém formuláři. Údaje kupujícího, uvedené v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné. Poskytnuté údaje slouží prodávajícímu především na řádné a včasné vyřízení objednávky kupujícího a uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje nepoužít a taktéž nezveřejnit tyto údaje třetím osobám, není-li to nutné zejm. ke splnění objednávky (např. předání kontaktních údajů držiteli poštovní licence/ zasilateli/ přepravci).

 

4.           Uživatelský účet

4.1 Na základě registrace v rámci internetového obchodu může kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.  Při registraci Uživatelského účtu je povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.2 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je povinností kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat.

4.3 V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to prodávající žádnou odpovědnost.

4.4 Uživatelský účet je osobní, a není tedy oprávněno umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.4 Uživatelský účet může prodávající kdykoliv zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 let kupující nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti dle Smlouvy.

4.5 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2402137025/2010
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate
 3. bezhotovostně prostřednictvím Applepay.

5.2 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.3 Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.4 Prodávající zasílá kupujícímu elektronicky na emailovou adresu kupujícího daňový doklad (faktura). Daňový doklad (faktura) je považován i za záruční list.

 

 1. EPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1 Dopravu může kupující volit prostřednictvím Zásilkovny či PPL. Náklady na dodání/ dopravu a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.

6.2 Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit po dohodě s kupujícím způsob dodání/ dopravy zboží, a/nebo nabídnout kupujícímu alternativní způsob dodání/ dopravy zboží.

6.3 Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce/ doručovatele je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a obsah zásilky (zboží) při přebírání od přepravce/ doručovatele, a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci/ doručovateli. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození zásilky (zboží) se kupující zavazuje zásilku od přepravce/ doručovatele nepřebírat.

6.4 Všechny zásilky jsou pojištěny, odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při přepravě nese přepravce/ doručovatel. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobené i přepravě/ doručování není možné uznat. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu maximální součinnost v této věci při jednání s přepravcem/ dodavatelem a kupující je oprávněn o pomoc prodávajícího v této věci při jednání s přepravcem/ doručovatelem prodávajícího žádat.

6.5 V případě, že kupující nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě (vyjma důvodu uvedeného v odst. 4.3.), dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, anebo že si kupující zboží bez vážného důvodu nepřevzal, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6 Prodávající nenese odpovědnost za:

 1. a)    poškození zásilky (zboží) přepravcem/ doručovatelem,
 2. b)    dodání zboží v rozporu s těmito obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci,
 3. c)    opožděné doručení zaviněné kupujícím, zejm. udáním nesprávné doručovací adresy ze strany kupujícího,
 4. d)    opožděné doručení zaviněné přepravcem/ doručovatelem.

 

7.           ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Kupující má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

7.2 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné, přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.3 Kupující je povinen zboží doručit prodávajícímu v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného zboží, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti – v takovém případě, a/nebo v případě vrácení zboží poškozeného či neúplného, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty zboží vzniklému v důsledku takového zacházení se zbožím), který je prodávající oprávněn si jednostranně započítat vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (kupujícímu bude vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží).

7.4 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5 Kupující má v souladu s ust. § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (např. poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

7.6 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

 1. a)    o poskytování služby, jestliže s plněním služby bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 2. b)    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

7.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

 

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 Ustanovení uvedená v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí:

 1. a)    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. b)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 3. c)    vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. a)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady – pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci;
 2. b)    výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti věci,
 3. c)    na odstranění vady opravou věci;
 4. d)    na odstoupení od smlouvy – v případě, že je dán důvod podle pí a) či b) a v daném případě je opakovaný výskyt vady či větší počet vad;
 5. e)    přiměřenou slevu z kupní ceny – pokud kupující nevyužije postup podle písm. a) až d) tohoto odstavce, nebo pokud prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást nebo věc opravit.

8.5 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

8.7 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


9.           VÝMĚNA ZBOŽÍ, ÚPRAVA ZBOŽÍ

9.1 Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o výměnu zboží dodaného na základě objednávky za stejné zboží o jiné požadované velikosti a prodávající takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

 1. a)  dané zboží je na internetových stránkách prodávajícího nabízeno rovněž v kupujícím požadované velikosti,
 2. b) dané zboží je u prodávajícího skladem, a
 3. c)  kupující požádal o výměnu dodaného zboží do 60 dnů ode dne dodání příslušného zboží dle objednávky.

9.2 Kupující nese náklady spojené s výměnou zboží za stejné zboží o jiné velikosti, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného zboží, tak rovněž náklady spojené s dodáním stejného zboží o jiné velikosti, včetně příp. pojištění. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu předpokládané náklady spojené s výměnou zboží; výši předpokládaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu e-mailem. Prodávající se však může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění výměny zboží ponese sám.

9.3 Kupující je rovněž oprávněn jednou (1x) požádat prodávajícího o bezplatnou úpravu tohoto zboží (s výjimkou prstene), a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech právu kupujícího dle tohoto odstavce nevyhovět, na což bude kupující předem upozorněn.

9.4 Prodávající může dle svého uvážení vyhovět žádosti kupujícího o úpravu dle odst. 7.3., učiněnou i po uplynutí 14 dnů, či o opakovanou úpravu, v takovém případě prodávající úpravu učiní na náklady kupujícího. Úpravu zboží v souladu s tímto odstavem lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu předpokládané náklady na úpravu daného zboží, jakož i předpokládané náklady spojené odesláním a doručením předmětného zboží. Prodávající může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění úpravy zboží dle tohoto odstavce ponese sám.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10.2 Ochrana osobních údajů se řídí zásadami zpracování a ochrany osobních údajů – informační doložky  prodávajícího, zveřejněnými na webových stránkách internetových obchodů prodávajícího.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění, které je uvedené na webovém portálu internetových obchodů v den odeslání objednávky.

11.3 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jakýchkoli ustanovení svých všeobecných podmínek jejich zveřejněním na webovém rozhraní internetových obchodů. Pokud s těmito podmínkami kupující či uživatel webového rozhraní internetových obchodů nesouhlasí, musí okamžitě přestat používat tyto internetové stránky či přestat na internetových obchodech prodávajícího nakupovat.

11.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.5 Internetový obchod www.adori.cz je registrován u českého Puncovního úřadu. Seznam puncovních značek je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

 

Příloha: Reklamační formulář

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 28. 2. 2022.